KAROLINA FERENSTEIN-KRAŚKO

dyrektor projektu

karolina.ferenstein@wp.pl

601 391 111

TOMASZ GODEK

PR / marketing

tomasz.godek@kfgroup.pl

660 792 734